Reactie van het IFFC op het FTM artikel over de inzet van advocaten bij fraudeonderzoeken

Bijgewerkt op: nov 1

Follow the Money (FTM) publiceerde op 4 juni 2021 een artikel met de titel "Hoe het OM zelf aantoonde waarom advocaten niet deugen als fraude-onderzoekers". In dat artikel is een passage opgenomen uit een brochure van het IFFC.


Op grond daarvan dicht FTM een bepaalde mening c.q. stellingname toe aan het Institute for Financial Crime (IFFC). We herkennen ons niet in de manier waarop FTM dit heeft verwoord.


Journalistiek is het in het algemeen, maar rond het thema fraude in het bijzonder, van groot belang om standpunten degelijk te onderbouwen en waar nodig ‘hoor en wederhoor’ toe te passen. We vinden het jammer dat FTM in dit kader geen wederhoor heeft toegepast. Te meer omdat de doelstelling van het IFFC en FTM naar onze mening op elkaar aansluiten. Die doelstelling kan worden samengevat als het adresseren van financieel economische criminaliteit met als uiteindelijke doel dit terug te dringen. Het IFFC moedigt de dialoog aan over thema’s die betrekking hebben op dit doel.


In het artikel wekt FTM de suggestie dat het IFFC "juist voor" de advocaat als intern feitenonderzoeker is. Om heel duidelijk te zijn: het IFFC is in dit specifieke geval (maar ook in het algemeen) niet “voor” een specifieke beroepsgroep. We lichten dit hieronder graag toe.


Het IFFC is een platform dat bedoeld is en toegankelijk is voor iedereen die actief is in het werkveld van Financial Crime. Het IFFC faciliteert onder meer kennisdeling, samenwerking (waaronder PPS) en het IFFC stimuleert de dialoog over alle relevante onderwerpen binnen het brede werkveld.


Dat gebeurt bijvoorbeeld met De Week Van De Fraudeonderzoeker (aangehaald in het artikel van FTM). Dat gebeurt daarnaast deels vanuit een model met kamers, waarin op verschillende thema's verdieping wordt gezocht. Onder meer in d