top of page

Reactie van het IFFC op het FTM artikel over de inzet van advocaten bij fraudeonderzoeken

Bijgewerkt op: 1 nov. 2021

Follow the Money (FTM) publiceerde op 4 juni 2021 een artikel met de titel "Hoe het OM zelf aantoonde waarom advocaten niet deugen als fraude-onderzoekers". In dat artikel is een passage opgenomen uit een brochure van het IFFC.


Op grond daarvan dicht FTM een bepaalde mening c.q. stellingname toe aan het Institute for Financial Crime (IFFC). We herkennen ons niet in de manier waarop FTM dit heeft verwoord.


Journalistiek is het in het algemeen, maar rond het thema fraude in het bijzonder, van groot belang om standpunten degelijk te onderbouwen en waar nodig ‘hoor en wederhoor’ toe te passen. We vinden het jammer dat FTM in dit kader geen wederhoor heeft toegepast. Te meer omdat de doelstelling van het IFFC en FTM naar onze mening op elkaar aansluiten. Die doelstelling kan worden samengevat als het adresseren van financieel economische criminaliteit met als uiteindelijke doel dit terug te dringen. Het IFFC moedigt de dialoog aan over thema’s die betrekking hebben op dit doel.


In het artikel wekt FTM de suggestie dat het IFFC "juist voor" de advocaat als intern feitenonderzoeker is. Om heel duidelijk te zijn: het IFFC is in dit specifieke geval (maar ook in het algemeen) niet “voor” een specifieke beroepsgroep. We lichten dit hieronder graag toe.


Het IFFC is een platform dat bedoeld is en toegankelijk is voor iedereen die actief is in het werkveld van Financial Crime. Het IFFC faciliteert onder meer kennisdeling, samenwerking (waaronder PPS) en het IFFC stimuleert de dialoog over alle relevante onderwerpen binnen het brede werkveld.


Dat gebeurt bijvoorbeeld met De Week Van De Fraudeonderzoeker (aangehaald in het artikel van FTM). Dat gebeurt daarnaast deels vanuit een model met kamers, waarin op verschillende thema's verdieping wordt gezocht. Onder meer in de kamer "Intern Onderzoek & Waarheidsvinding". waarbinnen de brochure “Aandachtspunten intern onderzoek” tot stand is gekomen.

Het citaat dat door FTM in het artikel is gebruikt is afkomstig uit deze brochure. Nu doet zich de situatie voor dat FTM een alinea uit een brochure van 36 pagina’s vertaalt naar een mening c.q. standpunt van het IFFC. Wij vinden dit niet zorgvuldig en de wijze waarop FTM het citaat buiten de context van de brochure plaatst is niet juist. Dit volgt onder meer uit de inleiding van de brochure, waarin is vermeld:

"Deze brochure is bedoeld voor onderzoekers en hun opdrachtgevers om richting te geven aan te verrichten werkzaamheden om te waarborgen dat de gebruikers van de uitkomsten van onderzoek kunnen vertrouwen op het gevolgde onderzoeksproces. Daarmee is dat onderzoek nog niet te kwalificeren als een ‘goed’ onderzoek, want dat hangt ook af van de kennis, ervaring en inzichten van de individuele onderzoeker en of daadwerkelijk zorgvuldig onderzoek wordt gedaan.


Deze brochure beoogt niet een protocol of vorm van regelgeving te zijn, maar slechts een hulpmiddel dat tot stand is gekomen op de basis van praktijkinzichten van een groot aantal ervaren onderzoekers."

Een "hulpmiddel" zoals de brochure die de vele aspecten van intern onderzoek belicht kan niet worden beschouwd als een stellingname van het IFFC. Zeker niet als daaruit slechts één passage wordt overgenomen, terwijl de brochure een breed palet beschrijft.

Overigens betekent dat niet dat het IFFC niet bereid is om een faciliterende rol te spelen in de dialoog over het desbetreffende onderwerp. Tegen de achtergrond van het zijn van een platform voor mensen uit het werkveld faciliteert het IFFC verschillende manieren om de dialoog aan te gaan. Onder meer werkt het IFFC aan een digitaal forum waarop ideeën en gedachten kunnen worden uitgewisseld. Dat is wellicht een mooi startpunt voor de dialoog over dit onderwerp.


We merken tot slot nog op dat wij in het verleden gesprekken hebben gevoerd met FTM over het gezamenlijke doel van het terugdringen van financieel economische criminaliteit. Deze hebben toen niet tot samenwerkingen geleid. Omdat we de aanpak, coördinatie, samenwerking maar ook berichtgeving rondom financieel economische criminaliteit van groot belang vinden, reiken we FTM graag nogmaals de uitgestoken hand om waar mogelijk de krachten te bundelen.bottom of page