HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle IFFC-activiteiten?

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing    |    Nieuwsberichten Basisopleiding Fraudeonderzoek    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Nieuwsberichten Fraudefietstocht 2019 - Rotterdam    |    Nieuwsberichten Geen IT'ers, maar Avengers    |    Agenda 20-09-2019 Fraudefietstocht Rotterdam    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Nieuwsberichten Accountancy in beweging

ALGEMENE VOORWAARDEN 
voor deelname aan een Bijeenkomst 

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Bijeenkomsten georganiseerd door, namens, in opdracht of in samenwerking met het Institute for Financial Crime (IFFC) ter zake het aanbod tot aanmelding, de aanmelding, de registratie, de betaling en de deelname aan de Bijeenkomst die is overeengekomen (door tussenkomst van internet, e-mail, fax, post) met de Deelnemer. 
2.    Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. 
3.    Algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van een Deelnemer aan de Bijeenkomst worden uitdrukkelijk uitgesloten. 
4.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 
5.    Op alle Bijeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

ARTIKEL 2 DEFINITIES 
1.    Het IFFC is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 61624780 en is initiator en/of (mede)organisator van een Bijeenkomst al dan niet in opdracht van een derde. 
2.    Deelnemer: is een natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst is gesloten voor deelname aan een Bijeenkomst. 
3.    Bijeenkomst: is een congres, conferentie, symposium, seminar en/of andere (zakelijke) Bijeenkomsten georganiseerd door het IFFC. 
4.    Overeenkomst: is een schriftelijke aanmelding door een Deelnemer voor een Bijeenkomst. Deze aanmelding kan uitsluitend schriftelijk geschieden per e-mail of post of middels een online registratieformulier gekoppeld aan de website van een Bijeenkomst. 
5.    Inschrijfgeld: de overeengekomen financiële bijdrage per Deelnemer voor deelname aan een Bijeenkomst. 

ARTIKEL 3 ONTSTAAN BETALINGSVERPLICHTING EN OVEREENKOMST 
1.    De verplichting tot betaling van het inschrijfgeld ontstaat op het moment van het sluiten van de overeenkomst, zijnde het moment van de aanmelding door de Deelnemer, tenzij deze aanmelding niet door het IFFC wordt geaccepteerd. 
2.    Pas na ontvangst van het inschrijfgeld heeft de Deelnemer recht op deelname aan de Bijeenkomst. 

ARTIKEL 4 PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS 
1.    De Deelnemer geeft het IFFC uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken en bijhouden van de (persoons-) gegevens die door een Deelnemer ter beschikking zijn gesteld. Deze gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid verwerkt en niet aan derden ter beschikking gesteld zonder uitdrukkelijke toestemming van de Deelnemer anders dan aan de direct belanghebbenden als zijnde mede organisator of facilitair leverancier van de Bijeenkomst. 
2.    Door aanmelding gaat de Deelnemer akkoord met de privacyverklaring welke op de website van het IFFC te vinden is. 

ARTIKEL 5 BETALING INSCHRIJFGELD 
1.    Na het sluiten van de overeenkomst ontvangt de Deelnemer van het IFFC een factuur voor het verschuldigde inschrijfgeld voor deelname aan de Bijeenkomst. In de factuur wordt een betalingstermijn opgenomen waarbinnen betaling plaats dient te vinden. Indien geen betalingstermijn staat opgenomen, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na de op de factuur aangegeven datum. Bij niet tijdige betaling is de Deelnemer in gebreke. 
2.    Bij niet, niet tijdige of onvolledige betaling is de Deelnemer behalve het verschuldigde inschrijfgeld ook alle additionele kosten verschuldigd die worden gemaakt door het IFFC en/of door haar aangewezen partijen ten einde de vordering te (kunnen) innen.
3.    De Deelnemer is niet bevoegd de betaling op te schorten of te verrekenen. 
4.    Facturen en correspondentie worden verzonden naar het door de Deelnemer opgegeven e-mail en/of postadres. 
5.    De factuur voldoet aan alle wettelijke eisen en wordt voorzien van de gegevens (waaronder PO en ordernummer) zoals door de Deelnemer opgegeven bij de aanmelding. Indien een factuur door de (financiële administratie van de) Deelnemer niet in behandeling wordt genomen of wordt geretourneerd met het verzoek tot aanpassing, dan wordt hiervoor additioneel € 9,95 exclusief BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. De betalingsverplichting en de betalingstermijn worden in zulke gevallen niet opgeschort. 
6.    Indien het inschrijfgeld bij aanvang van de Bijeenkomst niet is ontvangen, bestaat er geen recht op deelname aan de Bijeenkomst terwijl de betalingsverplichting blijft bestaan. Of de betaling van het inschrijfgeld is ontvangen wordt vastgesteld door het IFFC op basis van de online bankgegevens van het IFFC. 
7.    Indien mocht blijken dat het inschrijfgeld door de Deelnemer (uiteindelijk) meer dan één keer is voldaan, dan ontvangt de Deelnemer het te veel betaalde inschrijfgeld na afloop van de Bijeenkomst giraal retour. 

ARTIKEL 6 ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST en/of VERHINDERING 
1.    Annulering van de overeenkomst door de Deelnemer kan tot 3 weken vóór de Bijeenkomst kosteloos geschieden.
2.    Annulering van de overeenkomst door de Deelnemer minder dan 3 weken vóór de Bijeenkomst is niet mogelijk. Er wordt in dat geval 100% van het inschrijfgeld in rekening gebracht. Het is wel mogelijk om in dat geval een willekeurig ander persoon te laten deelnemen, mits dit vooraf schriftelijk is medegedeeld zoals hieronder bepaald. 
3.    Annulering kan uitsluitend geschieden door middel van een schriftelijke mededeling aan het IFFC waarvan u een ontvangstbevestiging ontvangt. Indien u geen ontvangstbevestiging van het IFFC heeft ontvangen, is de overeenkomst niet geannuleerd. 
4.    In geval de Deelnemer niet aanwezig is of slechts gedeeltelijk deelneemt aan de Bijeenkomst, dan is geen restitutie van het inschrijfgeld mogelijk en blijft de betalingsverplichting bestaan.

ARTIKEL 7 PROGRAMMAWIJZIGING / DATUMWIJZIGING / AFGELASTING 
1.    Het programma, de sprekers of de inhoud van de Bijeenkomst kan door het IFFC worden gewijzigd door omstandigheden. De beschikbaarheid van capaciteit van subsessies binnen het programma van een Bijeenkomst kan beperkt zijn, waardoor Deelnemers kunnen worden ingedeeld bij een andere subsessie. In deze gevallen is er geen recht op restitutie van het inschrijfgeld of ontbinding van de overeenkomst. 
2.    De locatie van een Bijeenkomst kan worden gewijzigd. In dat geval is er geen recht op restitutie van het inschrijfgeld of ontbinding van de overeenkomst. 
3.    De datum van de Bijeenkomst kan worden gewijzigd. In dat geval is er wel recht op volledige restitutie van het inschrijfgeld en ontbinding van de overeenkomst. 
4.    De Bijeenkomst kan worden afgelast. In dat geval is er wel recht op volledige restitutie van het inschrijfgeld en ontbinding van de overeenkomst. 

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID 
1.    Het IFFC is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid en/of de inhoud en/of de strekking van de geboden informatie tijdens een Bijeenkomst, maar spant zich in om via de website van de Bijeenkomst en mogelijk via andere middelen zo goed en zorgvuldig mogelijk informatie te verstrekken over de inhoud van de Bijeenkomst. 
2.    Het IFFC sluit iedere aansprakelijkheid voor de in artikel 6 van deze algemene voorwaarden genoemde situaties uit. 
3.    Het IFFC sluit iedere aansprakelijkheid ontstaan als gevolg van het aangaan van de overeenkomst en/of deelname aan de Bijeenkomst uit. 
4.    Het IFFC aanvaardt, in geval zij onverhoopt uit hoofde van aansprakelijkheid enige betalingsverbintenis heeft, slechts aansprakelijkheid tot het bedrag van het overeengekomen inschrijfgeld. 
5.    Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van het IFFC. 

ARTIKEL 9 INTELLECTUEEL EIGENDOM 
1.    Alle rechten van intellectueel eigendom die rusten op of verbonden zijn met een Bijeenkomst en op alle in verband daarmee door of namens het IFFC of derden uitgegeven communicatiemiddelen en media, berusten uitsluitend bij respectievelijke eigenaar c.q. bij het IFFC of derden. 
2.    Alle van of namens het IFFC of derden in het kader van de Bijeenkomst verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de Deelnemer. Het is de Deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie/materiaal op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken. 
3.    De overeenkomst met de Deelnemer strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectueel eigendom ten aanzien van de in het kader van de Bijeenkomst aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht. 

ARTIKEL 10 PORTRETRECHT
1.    Het IFFC is gerechtigd tijdens of rond de Bijeenkomst foto- en/of filmopnamen dan wel beeldmateriaal te maken van de Bijeenkomst en de aldaar aanwezige Deelnemers, waarop de Deelnemer zichtbaar is. De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan het IFFC om de openbaarmaking en verveelvoudiging van het beeldmateriaal voor marketing en promotie doeleinden in te zetten en verspreiden via communicatiemiddelen, media en dergelijke. Hieronder valt ook het (her)gebruik van beelden in (reclame) uitingen van of vanwege derden. 
2.    De in het eerste lid genoemde voorwaarden zijn niet van toepassing wanneer Deelnemer alvorens schriftelijk bezwaar heeft aangetekend. 

ARTIKEL 11 OVERIGE 
1.    In alle gevallen, waarin de overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van het IFFC.