©2019 door IFFC

. Met trots gemaakt met Wix.com

IFFC - Institute for Financial Crime 

HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

INTEGRITEIT

De projectgroep Integriteit van het IFFC heeft in 2017 een tweetal onderzoeksprojecten geïnitieerd met als doelstelling het verbeteren van cultuur,  houding,  gedrag, ethisch leiderschap en integriteit,  zodat FEC minder kans krijgt zich te manifesteren. Deze twee onderzoeksprojecten moeten resulteren in innovatieve oplossingen, die bijdragen tot een betere beleving van integriteit en bevordering van ethisch gedrag. 

ONDERZOEK

Er is al veel wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd op het vlak van integriteit. Datzelfde geldt waarschijnlijk voor de vraag of een integere bedrijfsvoering goed is voor de organisatie en lonend is. Maar waarom wordt die kennis zo weinig toegepast en blijft het met fraude, corruptie en integriteit fout gaan? Er is een overvloed aan regels, opleidingen en gedragscodes, maar er verandert weinig!

Het project “Too big to fail, too complex to manage and to control” is vorig jaar van start gegaan met voorbereidend literatuur onderzoek en interviews door derdejaars studenten bedrijfskunde aan de VU te Amsterdam onder begeleiding van Prof. Dr. Johan Wempe.  Bij het  onderzoek is vooral aandacht besteed aan filosofie, governance en sociale-psychologie aspecten.  Het project heeft een aantal hele goede essays opgeleverd, die een aanzet hebben gegeven voor verdere discussie en een onderzoeksagenda voor de komende jaren. In 2018 zijn wederom twee soortgelijke studieprojecten bij de VU gestart onder leiding van Prof. Wempe. Daarnaast wordt er naar gestreefd dit jaar met participerend waarderend actieonderzoek te beginnen.

Het project ‘Integriteitsystemen” is in 2017 van start gegaan met het houden van interviews met bestuurders, commissarissen en toezichthouders om een realistisch beeld te krijgen van de ethiek en integriteit binnen ondernemingen. De bevindingen zijn meegenomen als basis voor het ontwikkelen van integriteitsystemen. De focus ligt op onderzoek naar fundamentele veranderingen in duurzame integriteit in organisaties. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met Prof. Dr. Leo Huberts van de VU (Bestuurskunde), Prof. Dr. Muel Kaptein (Business Ethiek) van de Rotterdam School of Management en Prof. Dr. Ronald Jeurissen (Business Ethiek) van de Nyenrode Business University en de stichting SIO (Stimuleringskader Integere Organisaties). Belangrijk in dit project is de rol van de sociale psychologie. Waarom handelt men zoals men handelt?  Het antwoord ligt in de sociale psychologie. Prof. Dr. John Rijsman emeritus hoogleraar sociale psychologie van de universiteit van Tilburg voorziet ons van de nodige kennis en adviezen. Het onderzoek wil aantonen dat bedrijven die integer handelen succesvoller zijn dan bedrijven die dat niet doen. De kernvraag blijft:  “hoe creëer je een omgeving waar vertrouwen is en integriteit en ethisch gedrag loont?”. Het onderzoek in 2018 wordt ondersteund met het houden van een veldproef/pilot bij organisaties en instellingen om te kijken naar de toepasbaarheid van integriteitscans en de bereidheid en acceptatie van organisaties om integriteitscans toe te laten in hun bedrijfsvoering.

Ronde tafelbijeenkomsten

Op grond van de verkregen kennis en inzichten is in december 2017 een 1e ronde tafelbijeenkomst gehouden met financiële instellingen. Insteek van de ronde tafel bijeenkomst was om samen met de instellingen te komen tot een onderzoeksagenda, die als basis kan dienen voor verdere studie, zoals een masters thesis of onderzoek op PhD niveau. Bij financiële instellingen vindt consolidatie plaats om onder meer compliance kosten te beperken/te delen. Anderzijds heeft de financiële crisis geleerd dat te grote financiële instellingen grote risico’s vormen voor alle stakeholders en de maatschappij. Uitkomsten van de ronde tafelbijeenkomst zijn vastgelegd in een koepelnotitie.

 

In mei 2018 is een 2e Ronde tafel georganiseerd

Op woensdag 16 mei heeft de Projectgroep Integriteit van het IFFC een 2e ronde tafelsessie georganiseerd met financiële instellingen met als thema: “De praktijk aan zet”. 
Doel van de bijeenkomst was om een onderzoekagenda af te stemmen die moet leiden tot het slaan van een brug tussen wetenschappelijk onderzoek en de soms weerbarstige praktijk van financiële instellingen. Deze bijeenkomst is het vervolg op de Ronde Tafelsessie van 6 december 2017 waarbij het thema “Governance en Integriteit voorbij de regels” centraal stond.

HARM MEIJER

INITIATIEFNEMER