top of page
iStock-523826478.jpg

ENQUETE IN VERBAND MET DE VOORBEREIDING NATIONAAL AKKOORD FINANCIËLE VEILIGHEID

Het IFFC zou graag meer informatie willen ophalen bij onze achterban in verband met de voorbereiding Nationaal Akkoord Financiële Veiligheid. Hierbij ontvangt u de link naar onze enquête, maar eerst geven we nog een korte inleidende toelichting.

Verschillende rapporten in 2022

In 2022 zijn verschillende rapporten verschenen waarin samenwerking op het vlak van het voorkomen en bestrijden van financial crime aan de orde is. Veel van deze rapporten hebben betrekking op witwassen. Enkele gaan over de rol van poortwachters en ook de rol van financiële instellingen is beschreven. De toon van de rapporten verschilt en varieert. Sommigen zien in de rapporten de bevestiging dat Nederland goede vooruitgang boekt in de strijd tegen witwassen. Anderen lezen ook kritische kanttekeningen en zien in de gerapporteerde aanbevelingen dat er veel ruimte is voor verbetering. 

Initiatief Nationaal Akkoord Financiële Veiligheid

Mede naar aanleiding van enkele van de in 2022 verschenen rapporten heeft IFFC het initiatief genomen om te komen tot een Nationaal Akkoord Financiële Veiligheid (NAFV). Dit initiatief vindt grondslag in de overtuiging dat er ruimte is om, op creatieve wijze en buiten de gebaande paden om, op zoek te gaan naar wat mogelijk is in de samenwerkingen. In twee verkennende sessies is input opgehaald bij de deelnemers aan deze sessies. De deelnemers zijn werkzaam (geweest) in het werkveld van financial crime. Tijdens het Fraude Film Festival in november 2022 verzorgde het IFFC een interactieve sessie waarin enkele stellingen zijn besproken.

Eensgezindheid over de wens om samenwerking te verbeteren dan wel te intensiveren

Een belangrijke observatie die hieruit volgt is dat de deelnemers veelal eensgezind zijn in het signaleren van zwakheden. Ook zijn de deelnemers eensgezind over de wens om samenwerking te verbeteren dan wel te intensiveren en om uit te gaan van wat (al) mogelijk is. Belangrijke vraag die daarbij wordt gesteld is waarom de samenwerking moeilijk van de grond lijkt te komen en niet altijd als daadkrachtig wordt ervaren. Aan de andere kant waren er ook geluiden dat er veel goede ontwikkelingen zijn en dat bij enkele bestaande initiatieven bijvoorbeeld sprake is van uitbreiding van capaciteit.

We laten deze aspecten terugkomen in de nu volgende enquête.

Enquête

In de verschillende sessies die zijn gehouden hebben wij aangegeven dat we graag meer informatie willen ophalen bij de personen die zich hebben aangemeld. Hierbij ontvangt u onze enquête. Deze bestaat uit vier onderdelen:

  1. Doel: Wat zou het uiteindelijke doel van NAFV moeten zijn?

  2. Terugblik: root causes / analyses (aanvullen op wat we al weten / hebben)

  3. Hoe verder: oplossingen / projectideeën / proces ideeën / welke innovaties benutten / best practices

  4. Randvoorwaarden: wat moeten we organiseren om de weg voorwaarts succesvol te maken?

Enquête in verband met voorbereiding Nationaal Akkoord Financiële Veiligheid

LET OP! Het is verplicht om je gegevens hieronder in te vullen. Invullen van de enquete kan 1x per email adres. Het is niet verplicht alle velden in te vullen

GEGEVENS DEELNEMER

DEEL 1 – HET DOEL VAN HET NATIONAAL AKKOORD FINANCIËLE VEILIGHEID (NAFV)

Met het NAFV willen we:

  • Doelstellingen formuleren en voorstellen doen voor mogelijkheden om op een effectieve en efficiënte manier gezamenlijk, publieke én private organisaties, de strijd tegen financiële criminaliteit aan te gaan.

  • Op creatieve wijze en buiten de gebaande paden om werken aan ideeën/kansen/mogelijkheden om de Nederlandse (samenwerking bij de) aanpak van financiële criminaliteit effectief te laten zijn.

  • Samen met een aantal bruggenbouwers een akkoord opstellen en aanbieden aan politiek Den Haag.

  • Hét startpunt zijn voor een (hernieuwde) discussie en voor een nieuwe manier van denken.

  • Focussen op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

 

Dit doen wij door met zoveel mogelijk verschillende partijen en individuen uit het werkveld in gesprek te gaan.

Om uiteindelijk te komen tot een nationaal akkoord financiële veiligheid dat voor de komende jaren een basis vormt voor kaders, beleid, (samenwerkings)initiatieven en projecten die alle moeten leiden tot een grotere financiële veiligheid.

1.1 In welke elementen uit bovenstaande toelichting kan jij je het best vinden? Geef de drie belangrijkste elementen weer.

VRAAG

De wereld rondom PPS is sterk in beweging en de ontwikkelingen gaan snel. De inzichten die we in de achterliggende periode hebben opgedaan maken dat we overwegen om af te stappen van het idee om te komen tot een akkoord. We zien meer toegevoegde waarde in het opstellen van een pamflet of een manifest. We denken dat de doorlooptijd van de totstandkoming van een akkoord langer is dan de doorlooptijd om te komen tot een pamflet of een manifest. We willen dit ook bij jullie toetsen.

1.3 Welke vorm lijkt jou het meest geschikt?

DEEL 2 – TERUGBLIK

Recent verschenen publicaties, surveys en de uitkomsten van de eerste NAFV sessies leveren het volgende beeld op van de ‘root causes’ waarom de bestrijding van FEC beperkt effectief is. Dit levert in vogelvlucht het volgend beeld op:

Picture1.png

VRAAG

Het is goed denkbaar dat enkele van de genoemde knelpunten door jou niet als knelpunt worden gezien/ervaren. Kan jij maximaal drie knelpunten noemen die door jou niet als knelpunt worden gezien/ervaren? Indien mogelijk, graag voorzien van een korte toelichting.

2.2 Van welke drie knelpunten vind jij dat deze binnen de context van het NAFV opgepakt moeten worden?

DEEL 3 – HOE NU VERDER?

Tijdens de break-out-sessie van het FraudeFilmFestival zijn door de aanwezigen enkele voorstellen gedaan voor verbetering. Hieronder zijn deze voorstellen vermeld. Zou jij twee voorstellen waarvan jij vindt dat deze interessant zijn om uit te werken willen selecteren:

3.1 Kies twee voorstellen

Hieronder een greep uit de voorstellen die tijdens de NAFV sessies en  in diverse publicaties zijn gedaan:

Picture2.png

We hebben “HOE VERDER” onderverdeeld in oplossingen, project ideeën, innovaties en best practices. Voor de oplossingsrichtingen en projecten vragen we je om te komen met ideeën.

Dat kan heel concreet zijn (bij voorbeeld “project xyz is een goed voorbeeld van een best practice die we in de nabije toekomst kunnen inzetten” of “ik stel voor om een hackaton ABC te organiseren om probleem Z op te lossen”. Het mogen ook niet uitgewerkte ideeën zijn ( bij voorbeeld “om de effectiviteit van bestrijding FEC te verbeteren denk ik aan….” of “samenwerking in de keten kan beter, door … te doen”)   

Voor de innovaties of projecten vragen we je om te komen met kansrijke voorbeelden die jij kent vanuit jouw eigen praktijk. We kunnen binnen het verband van NAFV ruimte bieden om de kansrijke voorbeelden met elkaar te delen.

A. Oplossingsrichtingen & projecten

In een eventueel akkoord (of andere vorm zoals een pamflet of manifest -  zie de eerdere vragen) willen we aandacht geven aan mogelijke oplossingsrichtingen. Dit hoeven nog geen concrete oplossingen te zijn, maar het kunnen wel richtingen zijn waarin de oplossing moet worden gezocht. Aan de hand van een project kunnen we dan een oplossingsrichting verder uitwerken. Een voor de hand liggende oplossing is het inrichten van wetgeving die samenwerking en bijvoorbeeld het delen van gegevens faciliteert (denk aan het voorstel voor de Wet Gegevensdeling Samenwerkingsverbanden). Of denk aan een voorstel waarin het ‘save harbour’ principe verder is uitgewerkt. Denk vooral zo breed mogelijk. Bij eventuele oplossingsrichtingen kan je aangeven of dit een oplossing is voor lange termijn (bijvoorbeeld het aanpassen of opstellen van wetten) of voor de kortere termijn (‘laaghangend fruit’).

Let op: Het hoeft hier niet persé te gaan om een totaal nieuwe oplossingsrichting. Als er bestaande oplossingsrichtingen zijn waarvan jij denkt dat deze succesvol kunnen zijn, laat dat dan ook weten.

Wil jij of wil jouw organisatie een bijdrage leveren aan deze oplossing? Een bijdrage kan zijn het beschikbaar stellen van capaciteit (bijvoorbeeld een vergaderruimte, het leveren van een projectleider, het leveren van kennis), het (financieel) sponsoren van de uitwerking van de oplossing, het samen met anderen leveren van een financiële bijdrage om een project op te kunnen starten.

A.1.
A.1. Indien ja, door:

Wil jij of wil jouw organisatie een bijdrage leveren aan deze oplossing? Een bijdrage kan zijn het beschikbaar stellen van capaciteit (bijvoorbeeld een vergaderruimte, het leveren van een projectleider, het leveren van kennis), het (financieel) sponsoren van de uitwerking van de oplossing, het samen met anderen leveren van een financiële bijdrage om een project op te kunnen starten.

A.2.
A.2. Indien ja, door:

B. Project ideeën

Het kan zijn dat er al ideeën zijn voor een concreet project. In de zomeroverpeinzingen van het IFFC is bij wijze van voorbeeld een project genoemd waarbij aan de hand van datablokken bij verschillende poortwachters dezelfde analyses uitgevoerd kunnen worden. Die analyses zijn gericht op het ontdekken van financial crime. Op deze manier is snel inzichtelijk te maken wat de omvang van een probleem is (het inzicht is breder dan wanneer iedere poortwachter uitsluitend eigen analyses uitvoert) en kan het probleem eventueel gezamenlijk worden aangepakt. Tijdens één van de sessies over het NAFV is ook de mogelijkheid van ‘serious gaming’ genoemd. Een project kan zijn het opstellen van een plan, maar het kan ook zijn dat daadwerkelijk in de praktijk iets wordt gerealiseerd.

Wellicht heb jij zelf specifieke projectideeën. Of ken je bestaande projecten die het vermelden waard zijn? We zijn benieuwd!

Wil jij of wil jouw organisatie een bijdrage leveren aan deze oplossing? Een bijdrage kan zijn het beschikbaar stellen van capaciteit (bijvoorbeeld een vergaderruimte, het leveren van een projectleider, het leveren van kennis), het (financieel) sponsoren van de uitwerking van de oplossing, het samen met anderen leveren van een financiële bijdrage om een project op te kunnen starten.

B.1.
B.1. Indien ja, door:

Wil jij of wil jouw organisatie een bijdrage leveren aan deze oplossing? Een bijdrage kan zijn het beschikbaar stellen van capaciteit (bijvoorbeeld een vergaderruimte, het leveren van een projectleider, het leveren van kennis), het (financieel) sponsoren van de uitwerking van de oplossing, het samen met anderen leveren van een financiële bijdrage om een project op te kunnen starten.

B.2.
B.2. Indien ja, door:

C. Welke innovaties benutten

Innovaties kunnen snel worden gekoppeld aan technologische oplossingen. Een innovatie kan echter ook zijn het inzichtelijk maken van juridische mogelijkheden voor het delen van informatie.

We zijn hier vooral benieuwd naar innovaties die bij jullie bekend zijn en waarvan jullie denken dat deze interessant zijn om ze verder te verkennen / te volgen vanuit NAFV.

C.1. Kan jij eventueel een presentatie verzorgen/faciliteren waarin deze (proces)innovatie wordt toegelicht?
C.2. Kan jij eventueel een presentatie verzorgen/faciliteren waarin deze (proces)innovatie wordt toegelicht?

D. Best practices

En dan zijn er natuurlijk ook voorbeelden te geven die al heel goed werken in de praktijk. Graag krijgen we inzicht in zoveel mogelijk van deze voorbeelden. We willen deze verzamelen en kijken of we ze kunnen vertalen naar een ‘blauwdruk’ (of verschillende blauwdrukken) die bruikbaar zijn voor samenwerkingsverbanden in de praktijk.

Thanks for submitting!

bottom of page