top of page

COOKIEVERKLARING

16 april 2018

Welke cookies worden op deze website gebruikt en met welk doel?

Deze cookieverklaring is van toepassing op de websites van het IFFC, namelijk:

www.iffc.nl
www.instituteforfinancialcrime.com
www.dagvandefraudeonderzoeker.nl

Inleiding

Een cookie is een klein bestand met informatie dat tijdens uw bezoek aan een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Bij een volgend bezoek kan deze informatie worden herkend door deze en soms ook een andere website. Een cookie heeft een houdbaarheidsdatum, en nadat deze is verstreken, wordt deze automatisch verwijderd van uw computer.

Cookies kunnen geen virussen verspreiden of uw apparaat beschadigen. Voor meer informatie over cookies, klik hier.

Toestemming

Wanneer u onze website bezoekt wordt u verzocht om het gebruik van cookies te accepteren. Door toestemming te verlenen, helpt u het gebruik van de website te  optimaliseren.

COOKIES OP ONZE WEBSITE

Noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Deze cookies kunnen niet uitgeschakeld worden. Voor een juiste werking van deze website zijn de cookies “iffc_session” (functionele cookie) en “XSFR-TOKEN” (beveiligingscookie) noodzakelijk. Deze cookies hebben een geldigheidsduur van twee uur en worden daarna automatisch verwijderd.

Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze websites gebruiken. Met deze informatie kunnen wij onze website verbeteren.

Wij maken gebruik van Google Analytics voor analytische doeleinden. Google Analytics gebruikt cookies om gegevens van uw bezoek aan onze website bij te houden. Meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur vindt u hier. Als u meer wilt weten over het privacy-beleid van Google Analytics, klik hier.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy-bevorderende maatregelen genomen:

 • Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google waarin is vastgelegd dat alleen Google alleen als bewerker optreedt bij verwerking van persoonsgegevens van onze websitebezoekers

 • Google Analytics mag uw IP-adres niet volledig verwerken

 • Google mag de verzamelde persoonsgegevens van websitebezoekers niet voor eigen doeleinden gebruiken

 • Google mag de verzamelde persoonsgegevens van websitebezoekers niet gebruiken voor advertentiedoeleinden

 

Video cookies

Wij maken gebruik van Vimeo voor het weergeven van video’s. Wanneer u deze afspeelt worden er cookies geplaatst door Vimeo. Klik hier voor het cookie-beleid van Vimeo.

Twitter cookies

Wij maken gebruik van de Twitterwidget op onze homepage. Ook deze widget is verantwoordelijk voor het plaatsen van diverse cookies. Klik hier voor meer informatie over het cookie-beleid van Twitter.

Beheer

Via browserinstellingen op uw computer kunt u geplaatste cookies verwijderen en de voorwaarden instellen waaronder nieuwe cookies geplaatst mogen worden. De manier waarop is afhankelijk van de browser die u gebruikt.

Wijzigingen

Aanpassingen en veranderingen in onze websites kunnen leiden tot wijzigingen in deze cookieverklaring.

Contactgegevens

Institute for Financial Crime (IFFC)
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag
+31 70 204 05 11
KVK 61624780

Vragen over deze cookieverklaring kunnen per e-mail via info@iffc.nl gesteld worden.

PRIVACYVERKLARING

16 april 2018

Inleiding 

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden niet met anderen gedeeld, worden zorgvuldig behandeld en beveiligd, en worden alleen gebruikt voor de doeleinden die met u zijn overeengekomen. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites van het IFFC, namelijk:

www.iffc.nl
www.instituteforfinancialcrime.com
www.dagvandefraudeonderzoeker.nl

Door gebruik te maken van deze websites gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring.

Het IFFC is niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid van andere websites en bronnen die op onze websites genoemd worden. 

Indien u vragen of suggesties heeft, of klachten over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@iffc.nl.

Daarnaast wijzen we u op uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en om misbruik te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Doeleinden

Uw gegevens worden verzameld en gebruikt voor de vier hieronder genoemde doeleinden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doelen tenzij we hiervoor van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen. 

1. Aanmelden als participant

Wanneer u zich aanmeldt als participant, dan vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Bij het aangaan van de participantenovereenkomst gaat u akkoord met opslag van deze gegevens die noodzakelijk zijn voor de participantenadministratie. 

Indien u zich aanmeldt voor Young Financial Crime, vragen wij tevens naar uw geboortedatum. 

Wij vragen u tevens om uw functie en expertise te vermelden. Deze informatie maakt het mogelijk om u attent te kunnen maken op informatie die relevant voor u is. 

Wanneer u uw overeenkomst als participant beëindigd worden uw gegevens hierop aangepast. 


Deze gegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaarplicht. 

Wanneer het bewaren van uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, zullen uw gegevens worden vernietigd. 

2. Nieuwsbrief

U kunt zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. Abonnees van onze nieuwsbrief kunnen zich te allen tijde afmelden via de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief. 

3. Aanmelden voor een bijeenkomst

Wanneer u zich aanmeldt voor een bijeenkomst, dan vragen wij u naar de gegevens die noodzakelijk zijn voor de administratie en communicatie die betrekking heeft op de betreffende bijeenkomst voorafgaand aan én na afloop van de bijeenkomst.

U gegevens worden niet automatisch opgeslagen voor onze mailinglijst. Hiervoor wordt specifiek uw toestemming gevraagd. 

4. Formulieren

Op onze websites vindt u formulieren waarmee u met ons in contact kunt komen voor bijvoorbeeld het stellen van vragen. Wij vragen u hier om uw naam en contactgegevens te verstrekken. Wij vragen u tevens om uw functie en expertise. Deze informatie maakt het mogelijk om u attent te kunnen maken op informatie die relevant voor u is. 

De gegevens die u op deze formulieren verstrekt bewaren we zolang als redelijkerwijs nodig is voor de afhandeling van uw vraag. Uw vraag kan daarnaast in ons archief bewaard worden en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen. Wanneer het bewaren van uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, zullen uw gegevens worden vernietigd. 

Verwerkers en overige derden

Indien uw gegevens worden opgeslagen met behulp van diensten van derden (CRM, Cloud, versturen van mailing, e.d.) zorgen wij ervoor dat uw gegevens voldoende worden beveiligd en uitsluitend voor de overeengekomen doelen worden gebruikt. 

In geen geval verkoopt IFFC uw persoonsgegevens aan derden. 

Inzien, aanpassen en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. Toestemming voor het opslaan van uw gegevens kunt u altijd intrekken.  Neem hiervoor contact op met het IFFC via info@iffc.nl.

Beveiliging

Het IFFC heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. 


De door u via onze website ingevoerde gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde datacentra en in een beveiligde en van encryptie voorziene Cloud opslag verwerkt en opgeslagen.

De op de formulieren door u verstrekte persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines. 

Werknemers van het IFFC zijn contractueel en wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij onze diensten en activiteiten. 

Website bezoek

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Opgeslagen IP-adressen kunnen niet worden herleid naar een persoon. Deze gegevens worden gebruikt voor het beveiligen van het systeem en de website alsmede voor analytische doeleinden. Deze gegevens worden maximaal 6 weken opgeslagen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Hier kunt u meer lezen over cookies en de bijbehorende regelgeving.


De websites van het IFFC maken gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen we u naar onze cookieverklaring.

Wijzigingen in de Privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer de privacyverklaring wordt gewijzigd, wordt bovenstaande datum aangepast. Wij raden aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen. 

Contactgegevens

Institute for Financial Crime (IFFC)
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag
+31 70 204 05 11
KVK 61624780

Vragen over het privacy beleid van deze website kunnen per e-mail via info@iffc.nl gesteld worden.

DISCLAIMER

Deze disclaimer is van toepassing op de volgende websites:

www.iffc.nl
www.instituteforfinancialcrime.com
www.dagvandefraudeonderzoeker.nl

Het gebruik van bovengenoemde websites is op eigen risico. IFFC werkt voortdurend aan het veilighouden van deze websites. Echter, het IFFC kan geen garantie geven dat de website vrij van fouten of virussen of kwaadwillende codes zijn, of voldoet aan bepaalde prestatie- of kwaliteitscriteria.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze websites de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd, niet meer juist of onvolledig is.

IFFC staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op genoemde sites aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze websites aangeboden informatie.

De hierboven genoemde websites van het IFFC bevatten links naar websites van derden over wie IFFC geen zeggenschap heeft. IFFC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites, aangezien deze niet worden gecontroleerd en/of onderhouden door IFFC. Hetzelfde geldt voor websites van derden die links leggen naar de websites van het IFFC.

ALGEMENE VOORWAARDEN 


voor deelname aan een Bijeenkomst 

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Bijeenkomsten georganiseerd door, namens, in opdracht of in samenwerking met het Institute for Financial Crime (IFFC) ter zake het aanbod tot aanmelding, de aanmelding, de registratie, de betaling en de deelname aan de Bijeenkomst die is overeengekomen (door tussenkomst van internet, e-mail, fax, post) met de Deelnemer. 


2.    Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 
3.    Algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van een Deelnemer aan de Bijeenkomst worden uitdrukkelijk uitgesloten.

 
4.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd 
mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 


5.    Op alle Bijeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

ARTIKEL 2 DEFINITIES 
1.    Het IFFC is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 61624780 en is initiator en/of (mede)organisator van een Bijeenkomst al dan niet in opdracht van een derde. 


2.    Deelnemer: is een natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst is gesloten voor deelname aan een Bijeenkomst. 


3.    Bijeenkomst: is een congres, conferentie, symposium, seminar en/of andere (zakelijke) Bijeenkomsten georganiseerd door het IFFC. 


4.    Overeenkomst: is een schriftelijke aanmelding door een Deelnemer voor een Bijeenkomst. Deze aanmelding kan uitsluitend schriftelijk geschieden per e-mail of post of middels een online registratieformulier gekoppeld aan de website van een Bijeenkomst. 


5.    Inschrijfgeld: de overeengekomen financiële bijdrage per Deelnemer voor deelname aan een Bijeenkomst. 

ARTIKEL 3 ONTSTAAN BETALINGSVERPLICHTING EN OVEREENKOMST 
1.    De verplichting tot betaling van het inschrijfgeld ontstaat op het moment van het sluiten van de overeenkomst, zijnde het moment van de aanmelding door de Deelnemer, tenzij deze aanmelding niet door het IFFC wordt geaccepteerd. 


2.    Pas na ontvangst van het inschrijfgeld heeft de Deelnemer recht op deelname aan de Bijeenkomst. 

ARTIKEL 4 PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS 
1.    De Deelnemer geeft het IFFC uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken en bijhouden van de (persoons-) gegevens die door een Deelnemer ter beschikking zijn gesteld. Deze gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid verwerkt en niet aan derden ter beschikking gesteld zonder uitdrukkelijke toestemming van de Deelnemer anders dan aan de direct belanghebbenden als zijnde mede organisator of facilitair leverancier van de Bijeenkomst. 


2.    Door aanmelding gaat de Deelnemer akkoord met de privacyverklaring welke op de website van het IFFC te vinden is. 

ARTIKEL 5 BETALING INSCHRIJFGELD 
1.    Na het sluiten van de overeenkomst ontvangt de Deelnemer van het IFFC een factuur voor het verschuldigde inschrijfgeld voor deelname aan de Bijeenkomst. In de factuur wordt een betalingstermijn opgenomen waarbinnen betaling plaats dient te vinden. Indien geen betalingstermijn staat opgenomen, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na de op de factuur aangegeven datum. Bij niet tijdige betaling is de Deelnemer in gebreke. 


2.    Bij niet, niet tijdige of onvolledige betaling is de Deelnemer behalve het verschuldigde inschrijfgeld ook alle additionele kosten verschuldigd die worden gemaakt door het IFFC en/of door haar aangewezen partijen ten einde de vordering te (kunnen) innen.


3.    De Deelnemer is niet bevoegd de betaling op te schorten of te verrekenen. 


4.    Facturen en correspondentie worden verzonden naar het door de Deelnemer opgegeven e-mail en/of postadres. 


5.    De factuur voldoet aan alle wettelijke eisen en wordt voorzien van de gegevens (waaronder PO en ordernummer) zoals door de Deelnemer opgegeven bij de aanmelding. Indien een factuur door de (financiële administratie van de) Deelnemer niet in behandeling wordt genomen of wordt geretourneerd met het verzoek tot aanpassing, dan wordt hiervoor additioneel € 9,95 exclusief BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. De betalingsverplichting en de betalingstermijn worden in zulke gevallen niet opgeschort. 


6.    Indien het inschrijfgeld bij aanvang van de Bijeenkomst niet is ontvangen, bestaat er geen recht op deelname aan de Bijeenkomst terwijl de betalingsverplichting blijft bestaan. Of de betaling van het inschrijfgeld is ontvangen wordt vastgesteld door het IFFC op basis van de online bankgegevens van het IFFC. 


7.    Indien mocht blijken dat het inschrijfgeld door de Deelnemer (uiteindelijk) meer dan één keer is voldaan, dan ontvangt de Deelnemer het te veel betaalde inschrijfgeld na afloop van de Bijeenkomst giraal retour. 

ARTIKEL 6 ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST en/of VERHINDERING 
1.    Annulering van de overeenkomst door de Deelnemer kan tot 3 weken vóór de Bijeenkomst kosteloos geschieden.


2.    Annulering van de overeenkomst door de Deelnemer minder dan 3 weken vóór de Bijeenkomst is niet mogelijk. Er wordt in dat geval 100% van het inschrijfgeld in rekening gebracht. Het is wel mogelijk om in dat geval een willekeurig ander persoon te laten deelnemen, mits dit vooraf schriftelijk is medegedeeld zoals hieronder bepaald. 


3.    Annulering kan uitsluitend geschieden door middel van een schriftelijke mededeling aan het IFFC waarvan u een ontvangstbevestiging ontvangt. Indien u geen ontvangstbevestiging van het IFFC heeft ontvangen, is de overeenkomst niet geannuleerd. 


4.    In geval de Deelnemer niet aanwezig is of slechts gedeeltelijk deelneemt aan de Bijeenkomst, dan is geen restitutie van het inschrijfgeld mogelijk en blijft de betalingsverplichting bestaan.

ARTIKEL 7 PROGRAMMAWIJZIGING / DATUMWIJZIGING / AFGELASTING 
1.    Het programma, de sprekers of de inhoud van de Bijeenkomst kan door het IFFC worden gewijzigd door omstandigheden. De beschikbaarheid van capaciteit van subsessies binnen het programma van een Bijeenkomst kan beperkt zijn, waardoor Deelnemers kunnen worden ingedeeld bij een andere subsessie. In deze gevallen is er geen recht op restitutie van het inschrijfgeld of ontbinding van de overeenkomst. 


2.    De locatie van een Bijeenkomst kan worden gewijzigd. In dat geval is er geen recht op restitutie van het inschrijfgeld of ontbinding van de overeenkomst. 


3.    De datum van de Bijeenkomst kan worden gewijzigd. In dat geval is er wel recht op volledige restitutie van het inschrijfgeld en ontbinding van de overeenkomst. 


4.    De Bijeenkomst kan worden afgelast. In dat geval is er wel recht op volledige restitutie van het inschrijfgeld en ontbinding van de overeenkomst. 

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID 
1.    Het IFFC is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid en/of de inhoud en/of de strekking van de geboden informatie tijdens een Bijeenkomst, maar spant zich in om via de website van de Bijeenkomst en mogelijk via andere middelen zo goed en zorgvuldig mogelijk informatie te verstrekken over de inhoud van de Bijeenkomst. 


2.    Het IFFC sluit iedere aansprakelijkheid voor de in artikel 6 van deze algemene voorwaarden genoemde situaties uit. 


3.    Het IFFC sluit iedere aansprakelijkheid ontstaan als gevolg van het aangaan van de overeenkomst en/of deelname aan de Bijeenkomst uit. 


4.    Het IFFC aanvaardt, in geval zij onverhoopt uit hoofde van aansprakelijkheid enige betalingsverbintenis heeft, slechts aansprakelijkheid tot het bedrag van het overeengekomen inschrijfgeld. 


5.    Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van het IFFC. 

ARTIKEL 9 INTELLECTUEEL EIGENDOM 
1.    Alle rechten van intellectueel eigendom die rusten op of verbonden zijn met een Bijeenkomst en op alle in verband daarmee door of namens het IFFC of derden uitgegeven communicatiemiddelen en media, berusten uitsluitend bij respectievelijke eigenaar c.q. bij het IFFC of derden. 


2.    Alle van of namens het IFFC of derden in het kader van de Bijeenkomst verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de Deelnemer. Het is de Deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie/materiaal op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken. 


3.    De overeenkomst met de Deelnemer strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectueel eigendom ten aanzien van de in het kader van de Bijeenkomst aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht. 

ARTIKEL 10 PORTRETRECHT
1.    Het IFFC is gerechtigd tijdens of rond de Bijeenkomst foto- en/of filmopnamen dan wel beeldmateriaal te maken van de Bijeenkomst en de aldaar aanwezige Deelnemers, waarop de Deelnemer zichtbaar is. De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan het IFFC om de openbaarmaking en verveelvoudiging van het beeldmateriaal voor marketing en promotie doeleinden in te zetten en verspreiden via communicatiemiddelen, media en dergelijke. Hieronder valt ook het (her)gebruik van beelden in (reclame) uitingen van of vanwege derden.

 
2.    De in het eerste lid genoemde voorwaarden zijn niet van toepassing wanneer Deelnemer alvorens schriftelijk bezwaar heeft aangetekend. 

ARTIKEL 11 OVERIGE 
1.    In alle gevallen, waarin de overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van het IFFC.

Voorwaarden Community

Welke regels gelden voor het gebruik van onze forums en waar kun je terecht als je een klacht hebt over een geplaatste mededeling?

 

Rechten en plichten van gebruikers

1. Dit document is een overeenkomst tussen de gebruiker van het IFFC-forum en het IFFC te Den Haag

2. Als je een bijdrage wilt plaatsen op het IFFC-forum, moet je eerst een account aanmaken. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen niet gebruik maken van noch inzicht krijgen in het forum.

3. Door gebruik van het IFFC-forum, hetzij als geregistreerde deelnemer, geef je aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Het IFFC heeft het recht deze voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.

4. Je mag het IFFC-forum alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

5. Bijdragen van deelnemers worden niet voorafgaand aan plaatsing door het IFFC gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van het IFFC.

Hergebruik van bijdragen

7. Het is andere partijen dan het IFFC niet toegestaan bijdragen op het IFFC-forum te kopiëren, te bewerken of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks) zonder toestemming van de gebruiker of van het IFFC als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan het IFFC, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van het IFFC samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan het IFFC-forum te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks).

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

8. Het IFFC is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van jouw activiteiten op het IFFC-forum, noch in Nederland, noch daarbuiten.

9. Het IFFC sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van het IFFC-forum dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om het forum te gebruiken en/of te raadplegen.

10. Het IFFC-forum wordt beheerd door het IFFC. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van het forum vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

11. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar je, of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.

12. Door gebruik van het IFFC-forum aanvaard je de verplichting tot schadeloosstelling van het IFFC in geval het IFFC (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval het IFFC dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door jou van deze voorwaarden.

Persoonlijk wachtwoord

13. Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot het IFFC-forum creëert een participant die zich registreert een persoonlijk wachtwoord. Het lezen en plaatsen van een bijdrage op het IFFC forum is pas mogelijk nadat het wachtwoord via het login-scherm wordt ingetoetst.

14. Als gebruiker dien je jouw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. Je garandeert het IFFC dat jouw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. Het IFFC is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voorvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.

15. Als je het vermoeden hebt dat jouw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dien je het IFFC daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen via info@iffc.nl.

Gedragsregels

16. Bijdragen aan het IFFC-forum worden geplaatst zonder tussenkomst van het IFFC. Wel controleren wij regelmatig de bijdragen op naleving van deze voorwaarden door de gebruikers.

17. Het IFFC behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van het forum.

Dat kan het geval zijn bij:

 • discriminerende/beledigende gebruikersnaam, profielfoto handtekening en/of commentaren.

 • het gebruik van meerdere forumaccounts door dezelfde gebruiker.

 • onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen.

 • het gebruik van een andere taal dan het Nederlands en het Engels.

 • het plaatsen van links naar illegale (download) websites of commerciële links waarmee de gebruiker beoogt geld te verdienen.

 • het plaatsen van commentaren die niets te maken hebben met het onderwerp van het topic.

 • het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon.

 • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers.

 • gedrag dat de ongestoorde beleving van het forum door anderen hindert.

 • het plaatsen van enquêtes, marketingonderzoeken, studieonderzoeken, petities en oproepen van welke aard dan ook.

 • het zich voordoen als een andere persoon.

 • het plaatsen van commerciële boodschappen.

 • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

Als een gebruiker herhaaldelijk een negatieve invloed heeft op een discussie, of voortzetting van deelname om welke reden dan ook niet bevorderlijk wordt geacht, dan kan het IFFC besluiten de toegang tot het forum te ontzeggen.

Let bij plaatsing op:

 • de forumindeling; plaats je bericht bij het juiste onderwerp.

 • formuleer een duidelijke titel bij je bericht.

 • plaats je bericht maar op één plek binnen het forum.

 • wees zo volledig mogelijk, zodat moderators zo min mogelijk wedervragen hoeven te stellen om het probleem te achterhalen. Geef aan welke oplossingen voor je probleem je zelf al geprobeerd hebt.

 • de lengte en opmaak van je reacties en berichten. Het moet leesbaar blijven voor de andere deelnemers

Omgang met moderators

 • Het is niet toegestaan jezelf voor te doen als moderator of berichten te plaatsen die doen lijken dat je betrokken bent bij de organisatie.

 • Wees respectvol richting moderators en de communitymanager.

 • Volg altijd de aanwijzingen van moderators en de communitymanager op

18. Het integraal overnemen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) op het IFFC-forum is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan. Wel toegestaan is het citeren of parafraseren hiervan, mits er duidelijk melding wordt gemaakt van een bronvermelding, je niet meer overneemt dan strikt noodzakelijk is én dit een duidelijk aanwijsbaar doel dient.

 

Persoonlijke gegevens

19. Je verstrekt persoonlijke gegevens aan het IFFC wanneer je je registreert als participant als je een gebruikersaccount aanmaakt voor het IFFC-forum, wanneer je bijdragen plaatst en wanneer je ons e-mailt. Wij verzamelen deze gegevens om je in staat te stellen het forum te gebruiken, om het forum beheren en te optimaliseren en om eventueel met je in contact te komen over jouw bijdrage.

20. Jouw persoonlijke gegevens kunnen wij tevens gebruiken om je op de hoogte te brengen of te houden van andere activiteiten, producten en diensten van het IFFC, waaronder begrepen de toezending van onze e-mailnieuwsbrief. Indien je geen prijs stelt op deze informatie of op toezending van onze e-mailnieuwsbrief, kun je dit laten weten via info@iffc.nl.

21. Het IFFC zal jouw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen van derden, behoudens indien en voor zover het IFFC daartoe ingevolge de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt verplicht.

Klachten

22. Als je op het IFFC-forum een bijdrage tegenkomt die naar jouw mening jouw rechten van intellectueel eigendom of anderszins aantast of die in strijd is met de voorwaarden zoals hierboven beschreven, maak ons daar dan onmiddellijk op attent. Wij onderzoeken alle klachten en kunnen de naar ons oordeel passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke gebruiker of uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker van verdere deelname aan het forum.

23. Je kunt je klacht kenbaar maken aan het IFFC via info@iffc.nl

Privacyverklaring
Cookieverklaring
Disclaimer
Algemene Voorwaarden
bottom of page