zoek

Missie, Visie & Strategie

Missie

Het aanjagen van publiek-private samenwerking bij bestrijding van Financieel Economische Criminaliteit in het belang van maatschappelijke integriteit en het terugdringen van financiële schade op de samenleving.

Visie

Financieel Economische Criminaliteit is een maatschappelijk probleem. Het IFFC vindt dat de overheid, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen een gezamenlijk verantwoordelijkheid hebben om FEC te voorkomen en te bestrijden voor een duurzame en integere samenleving. IFFC ziet het als zijn taak om partijen met elkaar te verbinden, samenwerking te faciliteren en stimuleren, vroegtijdig trends te signaleren, en thema’s te agenderen.

De kernwaarden van het IFFC:

 • Onafhankelijk 
 • Integer
 • Betrouwbaar
 • Deskundig

Strategie

Als kennis- en expertisecentrum op het gebied van de bestrijding van FEC brengt het IFFC partijen uit het publieke en private domein en de wetenschap bij elkaar in een trusted omgeving waar zij:

 • Kennis met elkaar delen
 • Hun netwerk vergroten
 • FEC vraagstukken in kaart brengen
 • Tot vernieuwende oplossingen komen

Het IFFC zoekt als vertrouwenspartner de samenwerking en verbinding met bestaande organisaties (overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en politiek), netwerken en initiatieven die zich bezig houden met de bestrijding van FEC.

Het IFFC slaat de brug van de private sector naar het publieke domein en de wetenschap zodat partijen elkaar kunnen versterken en van elkaar kunnen leren.

In aanvulling op en in samenhang met de publieke agenda’s bepaalt het IFFC haar speerpunten. Ook agendeert zij actuele en relevante thema’s vanuit de private sector en monitort zij ontwikkelingen in het FEC domein (trendwatching).

Het IFFC heeft als taak:

 • Verspreiden van kennis - kennisdeling: door het organiseren van bijeenkomsten en door samenwerking met bestaande kennisinstellingen in opleidingen en cursussen
 • Bouwen van een netwerk - verbinding en samenwerking: door middel van events en kamers (cross-sectoral, multidisciplinary, crossgenerational)
 • Voeren van agenda - expertisecentrum: mddels communicatie en door en via kamers, projecten en netwerk
 • Valoriseren van onderzoek - innovatie & research: door onderzoeksprojecten, “pilots”/proeftuinen en trendwatching

Lees hier de publicatie IFFC: keuzes & koers voor meer achtergrondinformatie.